Slideshow - główny

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Kwalifikacja ROL.04 – Prowadzenie produkcji rolniczej

Celem pracy rolnika jest realizacja procesu produkcji roślinnej i zwierzęcej. Rolnik organizuje i wykonuje prace związane z produkcją roślinną i zwierzęcą w gospodarstwach rolnych a także obsługuje środki techniczne stosowane w produkcji rolniczej.

Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kwalifikacja ROL.10 – Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Rolnik może pracować w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, prowadzić własną działalność gospodarczą jak np. produkcja rolna, marketing produktów rolnych, itp.

Kwalifikacja MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Kwalifikacja MEC.08 – Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Osoby z tym wykształceniem znajdą zatrudnienie na stanowiskach produkcyjnych, nadzoru technicznego, jako kontrolerzy jakości, instalatorzy, dozorujący pracę i konserwujący maszyny i urządzenia techniczne

Kwalifikacja MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Kwalifikacja MOT.05 – Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Adepci tego zawodu zdobywają umiejętności w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych, a także ich podzespołów, uczą się kontrolowania ich stanu technicznego, uzyskują uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B

Kwalifikacja MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Kwalifikacja MEC.05 – Użytkowanie obrabiarek skrawających

Dominującym układem czynności w zawodzie są prace ustawcze i obróbkowe, które wykonuje pracownik zajmujący się wytwarzaniem części maszyn na obrabiarkach konwencjonalnych i obrabiarkach sterowanych numerycznie

Kwalifikacja BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Kwalifikacja BUD.11 – Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie montowania systemów suchej zabudowy, wykonywania robót malarskich, tapeciarskich, robót posadzkarskich oraz robót okładzinowych

Kwalifikacja  ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja ELE.02 – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

Absolwent powinien być przygotowany do wykonywania zadań w zakresie uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych, konserwacji instalacji oraz maszyn i urządzeń elektrycznych

Kwalifikacja SPO.01 – Udzielanie Pomocy I Organizowanie Wsparcia Osobie Niepełnosprawnej

Kwalifikacja SPO.01 – Udzielanie Pomocy I Organizowanie Wsparcia Osobie Niepełnosprawnej

Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier

Kwalifikacja SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

Kwalifikacja SPO.05 – Świadczenie usług opiekuńczych

Zawód opiekunka środowiskowa przygotowuje do zadań w zakresie organizowania opieki i wsparcia społecznego osobie podopiecznej, sprawowania opieki nad osobą podopieczną, pomagania jej w czynnościach dnia codziennego, motywowania do samodzielności oraz aktywności

logo projektu

Założenia projektu

Powiat Białostocki realizuje projekt zintegrowany pt. „Profesjonalne kształcenie zawodowe w Łapach” w ramach funduszy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Projekt zintegrowany umożliwił dostosowanie i wyposażenie pracowni Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach i Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach (finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) oraz podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów (finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego).

Zintegrowanie umożliwia podjęcie modernizacji i wyposażenia infrastruktury a jednocześnie umożliwia uczniom zdobycie nowej wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020 zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz instytucję pośredniczącą Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie działania projektowe są finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i budżetu Powiatu Białostockiego.

Cel ogólny projektu zintegrowanego, wspólny dla interwencji obu funduszy: Zwiększenie, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, jakości kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach, ukierunkowane na poprawę zdolności do zatrudnienia 67 uczniów szkoły (15K, 52M) oraz dostosowanie kierunków kształcenia do regionalnego rynku pracy, poprzez doposażenie pracowni i warsztatów, realizację szkoleń, kursów i studiów podyplomowych dla 6 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz poprzez organizacje dla uczniów: doradztwa zawodowego, staży zawodowych, dodatkowych zajęć specjalistycznych i nadających uprawnienia zawodowe uczniom ZSM do 31.10.2023r.

Cel właściwy dla EFS: Podniesienie poziomu kluczowych na rynku pracy kompetencji i kwalifikacji zawodowych 67 uczniów (15K, 52M) i 6 nauczycieli (2K, 4M) Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego i Centrum Kształcenia Praktycznego w łapach uczestniczących w projekcie do 31.10.2023r.

Cel właściwy dla EFRR: Dostosowanie i zakup wyposażenia dla 1 pracowni energii odnawialnej w Zespole Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz dostosowanie i zakup wyposażenia dla 4 pracowni: mechanicznej, samochodowej, elektrycznej, energii odnawialnej w Centrum Kształcenia Praktycznego na potrzeby kształcenia w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu do potrzeb rynku pracy do 31.10.2023r.

Działania projektu EFS

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego umożliwi uczniom uczestnictwo w wielu działaniach, które stanowią odpowiedź na kompleksowy rozwój poziomu kształcenia uczniów, m.in:

– poradnictwie zawodowym i warsztatach „wejście na rynek pracy”, dzięki czemu uczniowie nabędą umiejętności związane z aktywnym poszukiwaniem pracy, poznają wymogi pracodawców oraz aktualne trendy na rynku pracy

– spotkań z przedsiębiorcami z poszczególnych zawodów, dzięki czemu będą mogli dowiedzieć się odnośnie zakresu działalności firm lokalnych, regionalnych a nawet i ogólnopolskich i tego w jakie są wymogi i tendencje ich działalności, jest to też świetna okazja do nawiązania kontaktów z przedsiębiorcami i możliwości odbycia u nich stażu czy podjęcia pracy po skończeniu szkoły

– wycieczek zawodoznawczych i udziału w międzynarodowych targach, dzięki czemu zobrazują sobie innowacyjne rozwiązania branżowe, poszerzy to ich wiedzę i zobrazuje tendencje technologiczne w ich zawodach

– ukończeniu kursów i szkoleniach zawodowych, nabycia certyfikatów m.in. z zakresu: odnawialnych źródeł energii, elektryki (do 1kV, powyżej 1 kV), profesjonalnej obsługi klienta, spawania MAG, informatyki, baristyki,

– kursach przygotowujących do matury z języka angielskiego, matematyki i informatyki mających na celu uzyskanie lepszych wyników maturalnych

– dodatkowych zajęciach wyrównujących wiedzę dla uczniów z języka angielskiego, matematyki i informatyki mających na celu uzupełnienie wiedzy dla uczniów mających słabsze wyniki w nauce

– płatnych stażach wakacyjnych (ok. 2100 zł/m-c/1 ucznia, 67 staży łącznie), umożliwiających nabycie praktycznych umiejętności i wiedzy branżowej, a przy tym osiągnięcie gratyfikacji finansowej

– stypendiów dla uczniów (5000,00 zł rocznie/1 ucznia, 81 stypendiów), łącznie 405 000,00 zł na stypendia dla uczniów z powiatu Białostockiego z najlepszymi wynikami w nauce, w myśl zasady „nauka popłaca” a jednocześnie mobilizacja uczniów ze szkoły w osiąganiu lepszych wyników w nauczaniu

– kursy i studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu: poradnictwa zawodowego, coachingu i przywództwa oraz odnawialnych źródeł energii wzmacniające kompetencję oraz wiedzę nauczycieli przedmiotów szkolnych.

Liczba uczestników projektu EFS

Według stanu na wrzesień 2023 w projekcie prowadzonym przez Powiat Białostocki łącznie wzięło udział 324 uczniów Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach, co stanowi stopień realizacji pierwotnie zakładanego wskaźnika 67 uczniów na poziomie 483%. Uczniowie chętnie uczestniczyli w działaniach projektu, co umożliwiło realizację tak wysokiego wskaźnika.

Wyposażenie pracowni ZSM

W ramach projektu w Zespole Szkół Mechanicznych im Stefana Czarnieckiego w Łapach została utworzona „Pracownia Energii Odnawialnych”. Sala dydaktyczna została zmodernizowana i wyposażona pod kątem prowadzenia przedmiotów dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE).

Sala została wyposażona w najnowocześniejsze rozwiązania dydaktyczne umożliwiające dla uczniów nabycie wiedzy i umiejętności, przeprowadzania eksperymentów oraz ćwiczeń laboratoryjnych, w zakresie kursów elektroenergetycznych, m.in.:

– podstawowej i zaawansowanej fotowoltaiki; projektowania, montażu i funkcjonowania paneli fotowoltaicznych oraz solarnych, symulację działania słońca na rozwiązania OZE, symulację danych pomiarowych oraz funkcjonowania OZE,

– trenażer do profesjonalnej fotowoltaiki umożliwiający m.in.: realistyczny wpływ słońca o różnych porach dnia oraz roku na odnawialne źródła energii pozwalający na prowadzenie eksperymentów oraz zajęć lekcyjnych w praktyczny sposób, optymalne ustawienie modułów słonecznych, rejestrowania właściwości, reakcji modułów na powstawanie cieni, poznanie różnych modeli okablowania i konfiguracji połączeń, projektowania i testowania systemów PV, jak również magazynowania, reakcji na awarię i uszkodzenia,

– nowoczesnych elektrowni wiatrowych; zasady projektowania, oprogramowanie umożliwiające realistyczne odtworzenie wpływu siły wiatru oraz dobór odpowiedniej konstrukcji mechanicznej elektrowni wiatrowych, badania reakcji na zakłócenia systemowe wraz z różnymi scenariuszami,

-ogniw paliwowych; zasady działania i funkcjonowania, prawo Faradaya, wyznaczania sprawności energetycznej.

Pracownia została jednocześnie wyposażona m.in. w stanowiska komputerowe, skaner i drukarkę 3D z głowicą CNC, oprogramowanie do projektowania systemów odnawialnych źródeł energii, sprzęt informatyczno-komputerowy, krzesła oraz meble.

Dzięki modernizacji i wyposażeniu w światowej klasy stanowiska uczniowie ZSM będą mogli uczestniczyć w ciekawych i praktycznych zajęciach w zakresie energetyki odnawialnej odpowiadającej na dzisiejsze wyzwania klimatyczne.

Stacja kontroli pojazdów

 

- badania po kolizji drogowej;
- pojazdów przystosowanych do ciągnięcia przyczep (hak);
- pojazdów sprowadzonych z zagranicy;
- pojazdów skierowanych przez organ kontroli ruchu drogowego;
- badanie dodatkowe po wymianie licznika przebiegu pojazdu.

Dane kontaktowe

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15
18-100 Łapy

Numery telefonów

Sekretariat:
tel. 85 715 27 20

Stacja diagnostyczna:

tel. 85 715 22 26

Sorry, this website uses features that your browser doesn’t support. Upgrade to a newer version of Firefox, Chrome, Safari, or Edge and you’ll be all set.