Deklaracja dostępności


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do http://ckzlapy.pl/ckz/strony internetowej:  http://ckplapy.biposwiata.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-02-26

 

Status pod względem zgodności z ustawą

 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-03

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-03

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej. (powód: Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.)

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Kamil Puchalski , adres e-mail: ckplapy@wp.pl , telefon: 857152720.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt e-mail: ckplapy@wp.pl lub pod numerem telefonu 857152720.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składanie skargi na brak zapewnienia dostępności proszę również składać pod adresem e-mail: ckplapy@wp.pl.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Gen. Władysława Sikorskiego 15. Centrum zapewnia poruszanie się w budynku w jednej płaszczyźnie.

Dostosowanie korytarzy

Poruszanie się po korytarzu jest dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie schodów

Pomieszczenie znajdują się w jednej płaszczyźnie.

Dodatkowe informacje

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, z którego wynika, że strona BIP Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach spełnia wymagania w 96.54%.