Kompleksowa inwestycja w kształcenie zawodowe


0
Categories : Kursy

– projekt zintegrowany Powiatu Białostockiego

Zespół Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach i

Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach

realizują projekt:

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Cel ogólny projektu zintegrowanego:

Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarnieckiego w Łapach oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach skierowanej do 315 uczniów i 20 nauczycieli uczestniczących w projekcie do 30.06.2020r.

Cel właściwy dla EFRR:

Dostosowanie pracowni komputerowej i elektrycznej Zespołu Szkół Mechanicznych im. St. Czarneckiego w Łapach oraz wyposażenie dla kierunku mechanicznego, elektrycznego i samochodowego Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach na potrzeby kształcenia w zawodach objętych wsparciem w ramach projektu do potrzeb rynku pracy do 30.06.2020 r.

Beneficjent:

Powiat Białostocki

Wartość projektu 1 935 000,00 zł
Wartość dofinansowania 1 644 750,00 zł 
Środki krajowe 290 250,00 zł

W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące działania:

Przeprowadzenie i realizacja modernizacji wyposażenia bazy lokalowej Centrum Kształcenia Praktycznego dostosowanej do wymogów ośrodka egzaminacyjnego tj. zakup wyposażenia dla zawodu : technik mechanik, technik pojazdów samochodowych i mechanik pojazdów samochodowych oraz technik elektryk w celu dostosowania jej do wymagań podstawy programowej w tym zawodzie oraz do wymagań egzaminacyjnych.