Elektroniczna Skrzynka Podawcza


Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych

Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 206, poz. 1216) Centrum Kształcenia Zawodowego w Łapach uruchomiło Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na https://cu.wrotapodlasia.pl

Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym.

Aby skorzystać z Elektronicznej Skrzynki Podawczej, należy dokonać bezpłatnej rejestracji i logowania na platformie https://cu.wrotapodlasia.pl https://cu.wrotapodlasia.pl

Bezpośredni adres do skrzynki:
https://cu.wrotapodlasia.pl/CU.Public/KUP/Search?uId=10196

Przekazanie dokumentu następuje poprzez wypełnienie powyższego formularza.

Wymogi dla dokumentów elektronicznych:

  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP.
  • Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do doręczenia za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej wynosi 5 MB.
  • Pisma wnoszone za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej sporządzane są w formacie XML na podstawie ogólnego wzoru dokumentu elektronicznego umieszczonego w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych

Pisma skierowane na adres poczty elektronicznej Centrum Kształcenia Praktycznego w Łapach (ckplapy@wp.pl lub dowolny inny adres) traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami możliwy do przesłania pocztą elektroniczną wynosi 25 MB.